Příloha č. 2 Chovatelské směrnice č. 1 Spolku chovatelů slovenských čuvačů

 

Zápisní řád od 1. 6. 2015

 

1. Bonitace v zahraničí, přeregistrace

1.1. V případě importu již uchovněného jedince uznává Spolek chovatelů slovenských čuvačů (dále jen „SCHSČ“) bonitace zahraničních klubů, které jsou zastřešovány FCI v plném rozsahu.

1.2. Majitel psa musí bonitovat psa v zemi svého trvalého bydliště nebo v zemi původu plemene.

1.3. Člen SCHSČ je povinen nejpozději do 7-mi kalendářních dnů po provedené bonitaci informovat SCHSČ – administrátora chovu viz. ustanovení 6.4., a to písemně nebo e-mailem, jehož přijetí musí být potvrzeno.

1.4. Přeregistraci chovného jedince lze provést dle platného Zápisního řádu ČMKU čl. IV.

1.5. Po přeregistraci je majitel chovného jedince povinen poslat administrátorovi chovu SCHSČ e-mailem nebo poštou kopie těchto dokladů: oboustrannou kopii Průkazu původu s vyznačenou přeregistrací, Potvrzení o vyhodnocení RTG DKK, bonitační kartu a fotografii (minimální rozlišení 1024 x 768 pixelů, fotografie bez dodatečných úprav vzhledu jedince) psa/feny ve výstavním postoji, a to vše do 2  měsíců od data přeregistrace mezi chovné jedince. Psa/fenu bude tímto možno zařadit mezi chovné jedince SCHSČ a bude uveřejněn/a na webových stránkách SCHSČ. V případě, že není fena přeregistrovaná v době krytí, postupujte dle bodu 4.7. části Krycí list a zápis štěňat. Adresa ČMKU je uvedena na www.cmku.cz.

 

2. Krytí v České republice

2.1. Majitel feny je povinen si před krytím ověřit je-li vybraný krycí pes uchovněn, řádně vyplnit krycí list včetně podpisu oběma stranami (majitel feny i psa). Je-li pes nebo fena ve spoluvlastnictví více osob, tak i kopii smlouvy o spolumajitelství, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů.

2.2. V případě krytí je povoleno, aby pouze jeden z rodičů budoucích štěňat měl RTG DKK pozitivní C, D /klasifikace dle KVL ČR/, ČMKU: 0/1, 1/1, 1/2, 2/2, 3/3, klasifikace podle FCI B, C, D Příklady krytí (povolení poradce chovu není potřeba):

1. otec 0/0 /A/ matka 1/2 /C/

2. otec 2/2 /C/ matka 0/0 /A/

3. otec 3/3 /D/ matka 0/0 /A/

Dle FCI je D použitelné v chovu a vzhledem k velikosti populace SC je akceptováno za přesně daných podmínek.

Při krytí rodičů budoucích štěňat, kteří mají oba pozitivní RTG DKK, je chovatel povinen mít povolení poradce chovu SCHSC!

Povolená přípustná plemenitba bez nutné konzultace s poradcem chovu SCHSC je přípustná ve 3 generaci. Užší příbuzenskou plemenitbu povoluje pouze poradce chovu SCHSC. Užší příbuzenská plemenitba je: 2-2, 2-3, 3-2.

2.3. Pokud majitel feny chce krýt psem v majetku nečlena, je povinen doložit aktuální oboustrannou kopii průkazu původu, Potvrzení o vyhodnocení RTG DKK (pokud není zapsán jako chovný v průkazu původu a potvrzen ČMKU), bonitační kartu, pokud nebyl krycí pes bonitován v SCHSČ  (pokud není zapsán jako chovný v průkazu původu a potvrzen ČMKU). Toto platí při žádosti o vydání krycího listu u všech navrhovaných psů.

2.4. SCHSČ majitelům fen doporučuje uzavřít Smlouvu o krycím poplatku. Vzor smlouvy je ke stažení na webových stránkách SCHSČ www.slovensky-cuvac.biz v sekci Ke stažení.

 

3. Krytí v zahraničí

3.1. Platí stejné podmínky jako při krytí v ČR viz. čl. 2. tohoto Zápisního řádu a navíc musí být splněny všechny podmínky čl. 3.

3.2. Krycí pes musí být v dané zemi chovným a tuto skutečnost je nutné doložit při žádosti o vydání krycího listu.

3.3. Dále je nutné doložit oboustrannou kopii průkazu původu.

3.4. K chovu lze využít pouze jedince, kteří jsou zapsáni a uchovněni v organizaci zastřešené FCI.

 

4. Krycí list a zápis vrhu štěňat

4.1. Při záměru krytí požádá chovatel - majitel feny o vydání čísla krycího listu. Krycí list je volně ke stažení a tisku na webu Spolku v sekci „Ke stažení“. Přidělené číslo si chovatel doplní do krycího listu. Při žádosti uvede žadatel jméno feny a 1 až 3 navrhované psy. Přidělené číslo krycího listu se vztahuje pouze na navrhované spojení. Žádost posílá mailem nebo písemně administrátorovi chovu. V případě, že nemá administrátor chovu k dispozici všechny podklady pro vydání čísla krycího listu, požádá chovatele o doplnění žádosti a ten je povinen požadované podklady neprodleně doložit. Při nedodržení tohoto závazného postupu tzn. krycí list z provedeného krytí předaný následně administrátorovi chovu nebude obsahovat vydané číslo (číslo nebylo přiděleno), je povinnost majitele feny zaplatit administrativní poplatek ve výši 200,- Kč za každé zapsané štěně, jinak nebude krycí list předán ČMKU k zápisu vrhu. Platnost krycího listu je 1 rok od data vydání. Administrátor chovu následně do 7-mi dnů zajistí uveřejnění informací z krycího listu na www stránkách SCHSC v sekci "Krycí listy" (číslo krycího listu, jméno feny, jména nahlášených psů). Číslování krycích listů: pořadové číslo v daném roce – měsíc vydání – rok vydání.

4.2. Po provedeném krytí je majitel feny povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit administrátorovi chovu, a to písemně nebo e-mailem nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od data krytí. Administrátor chovu zajistí do 7-mi kalendářních dnů aktualizaci informace na webu SCHSČ v sekci Nakryté feny.

4.3. Narození štěňat je nutné oznámit do 14-ti kalendářních dnů od narození administrátorovi chovu. Administrátor chovu následně do 7-mi dnů zajistí uveřejnění této informace na www stránkách SCHSC v sekci „CHOV/Odchovy SCHSC“. Uveřejňované informace budou datum narození štěňat, matka, otec, počet narozených štěňat, číslo vydaného krycího listu.

4.4. Po narození štěňat je majitel feny povinen administrátorovi chovu předat kompletně vyplněný krycí list viz. 4.1. včetně čísla krycího listu a vyplněnou přihlášku vrhu, a to do 14-ti kalendářních dnů od narození. Do přihlášky vrhu je nutno vyplnit všechny údaje o otci a matce štěňat a případná výstavní ocenění. Při vyplňování přihlášky vrhu se všechna štěňata řadí takto: nejdříve abecedně psi a poté abecedně feny. Krycí list a přihláška vrhu je ke stažení na webových stránkách SCHSČ v sekci Ke stažení.

4.5. Pokud jsou doklady kompletní, administrátor chovu je potvrdí a bez odkladu pošle na plemennou knihu ČMKU, nejpozději do 7-mi pracovních dnů od obdržení. ČMKU potvrdí a doplní přihlášku vrhu zápisovými čísly a odešle majiteli feny.

4.6. Pokud doklady nejsou kompletní, vrátí je administrátor chovu majiteli feny k doplnění. Majitel feny je neprodleně doplní a nejpozději do 7-mi dnů pošle zpět administrátorovi chovu. Následně po opětovném obdržení doplněných dokladů postupuje administrátor opět dle bodu 4.5.

4.7. Po provedení čipování odešle majitel feny potvrzenou přihlášku vrhu od veterinárního lékaře zpět na plemennou knihu ČMKU a kopii této potvrzené přihlášky vrhu od veterinárního lékaře, ze které budou čitelná i čísla čipů, je povinen poslat písemně nebo e-mailem administrátorovi chovu, a to nejdéle do dvou měsíců od data narození štěňat. K tomu přiloží kopie těchto dokladů krycího psa: • průkaz původu obě strany • bonitační karta (pokud není pes zařazen mezi chovné) • vyhodnocení výsledku RTG DKK (pokud pes nebyl zaregistrovaný jako chovný a má jen bonitaci) • výstavní ocenění a certifikáty šampionátů - Smlouvu o spolumajitelství - Další doklady dle požadavků administrátora chovu. K tomu přiloží případná výstavní ocenění a šampionáty feny. V případě, že fena není přeregistrována tzn. zařazena mezi chovná zvířata, tak majitel feny přiloží také originál Průkazu původu a bonitační kartu feny a vyhodnocení výsledku RTG DKK. Povinné označení štěňat je čipováním. V případě tetování, které je povolené (dobrovolné), ale není nutné, je umístění levé ucho psa, směr čísel zevnitř směrem ke špičce ucha. Veterinární lékař musí potvrdit na přihlášce vrhu, že provedl čipování. Dle Směrnice ČMKU musí být vrh označen jednotně.

 

5. Zaregistrování chráněného názvu chovatelské stanice

Majitel feny, který nemá zaregistrovanou chovatelskou stanici musí o toto požádat na sekretariátu ČMKU. V případě, že žádá před krytím feny doporučujeme toto provést v dostatečném předstihu. Formulář může stáhnout z webových stránek ČMKU www.cmku.cz, osobně vyzvednout na ČMKU nebo o něj zažádat telefonicky na ČMKU.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1. SCHSČ v plném rozsahu přejímá a respektuje Zápisní řád ČMKU v platném znění.

6.2. Chovatelská směrnice SCHSČ, včetně této a dalších příloh, doplňuje Zápisní řád ČMKU stanovením závazných postupů, které jsou v pravomocích jednotlivých klubů.

6.3. Neplnění kteréhokoliv ustanovení Chovatelské směrnice SCHSČ, včetně příloh, se považuje za hrubé porušení Stanov SCHSČ, včetně kárných dopadů pro chovatele.

6.4. Všechny žádosti, dokládání dokumentů a veškerou další komunikaci, kterou stanovuje tento Zápisní řád, je chovatel povinen směrovat na administrátora chovu na e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

6.5. Platnost aktualizované Chovatelské směrnice, včetně všech příloh je od 1. 6. 2015.