PŘÍLOHA Č. 2 - ZÁPISNÍ ŘÁD


OBSAH:
1. Úvodní ustanovení
2. Závaznost
3. Bonitace v zahraničí, přeregistrace
4. Krytí
4.1. Krytí v České republice
4.2. Krytí v zahraničí
4.3. Krycí poplatek
5. Krycí list a zápis vrhu štěňat
5.1. Krycí list
5.2. Zápis vrhu štěňat
5.3. Označování štěňat
6. Zaregistrování chráněného názvu chovatelské stanice
7. Závěrečná ustanovení


1. Úvodní ustanovení
Tento Zápisní řád, tvoří přílohu č. 2 (dále jen „Zápisní řád“) Chovatelské směrnice (dále jen „Směrnice“), účinné od 1.10.2020, upravuje dále podrobně chovatelská pravidla a administraci chovu v rámci Spolku chovatelů slovenských čuvačů, se sídlem Mostecká 129, Braňany, PSČ 435 22, IČ 64330265, zapsaného do spolkového rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle L, vložce 12481 (dále jen „Spolek“).


2. Závaznost
Směrnice platí pro všechny členy Spolku, popř. nečleny, kteří využívají služeb Spolku a v rámci Spolku chovají.


3. Bonitace v zahraničí, přeregistrace
3.1.1. V případě importu již uchovněného jedince uznává Spolek bonitace zahraničních klubů, které jsou zastřešovány FCI v plném rozsahu.
3.1.2. Majitel jedince musí bonitovat psa v zemi svého trvalého bydliště nebo v zemi původu plemene.
3.1.3. Člen Spolku je povinen nejpozději do 7-mi kalendářních dnů po provedené bonitaci písemně informovat administrátora chovu o této skutečnosti. Administrátor chovu musí přijetí písemně potvrdit emailem.
3.1.4. Přeregistraci chovného jedince lze provést v souladu s čl. IV. platného Zápisního řádu ČMKU.
3.1.5. Po provedené přeregistraci, je majitel chovného jedince povinen nejpozději do 2 měsíců od data přeregistrace mezi chovné jedince zaslat administrátorovi chovu kopie následujících dokladů:
(a) oboustrannou kopii Průkazu původu s vyznačenou přeregistrací,
(b) Potvrzení o vyhodnocení RTG DKK,
(c) bonitační kartu a fotografii (minimální rozlišení 1024 x 768 pixelů, fotografie bez dodatečných úprav vzhledu jedince), a to ve výstavním postoji
Jedince bude tímto možno zařadit mezi chovné jedince Spolku a bude uveřejněn na webových stránkách Spolku.
3.1.6. V případě, že není fena přeregistrovaná v době krytí, postupujte dle článku 4.7. Zápisního řádu níže.


4. Krytí
4.1. Krytí v České republice
4.1.1. Krytí s jedincem člena Spolku
Chovatel je povinen si před krytím ověřit, je-li vybraný krycí pes řádně uchovněn.
Dále je chovatel povinen řádně vyplnit krycí list a zajistit podpis obou smluvních stran (tj. chovatele i majitele psa). Je-li jedinec ve spoluvlastnictví více osob, je chovatel povinen doložit též kopii smlouvy o spolumajitelství, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů.
V případě krytí je povoleno, aby pouze jeden z rodičů budoucích štěňat měl RTG DKK pozitivní C (klasifikace dle ČMKU: 0/1, 1/1, 1/2, 2/2, klasifikace podle FCI B, C).
Příklady spojení (jeden z jedinců má RTG DKK C):
(a) otec 0/0 /A/ matka 1/2 /C/
(b) otec 2/2 /C/ matka 0/0 /A/.
Jedinec, který má RTG DKK „D“ již není do chovu připuštěn.
Při krytí rodičů budoucích štěňat, kteří mají oba pozitivní RTG DKK, musí mít chovatel povolení poradce chovu.
Příklady krytí otec 1/1 /B/ - matka 1/2 /C/.
Povolená přípustná plemenitba bez nutné konzultace s poradcem chovu je přípustná ve 3 generaci.
Užší příbuzenskou plemenitbu povoluje pouze poradce chovu. Užší příbuzenská plemenitba je: 2-2, 2-3, 3-2.2.3.
4.1.2. Krytí s jedincem nečlena
Pokud chovatel chce krýt psem v majetku nečlena, je povinen doložit:
(a) aktuální oboustrannou kopii průkazu původu,
(b) Potvrzení o vyhodnocení RTG DKK,
(c) bonitační kartu, pokud nebyl krycí pes bonitován ve Spolku (pokud není zapsán jako chovný v průkazu původu a potvrzen ČMKU).
Toto platí při žádosti o vydání krycího listu u všech navrhovaných psů.
4.2. Krytí v zahraničí
Pro krytí v zahraniční platí pro chovatele stejné podmínky jako při krytí v ČR (viz. čl. 4.1. tohoto Zápisního řádu) a navíc musí být splněny všechny podmínky uvedené v tomto článku, a to:
(a) krycí pes musí být v dané zemi chovným ( tuto skutečnost je nutné doložit při žádosti o vydání krycího listu),
(b) je nutné doložit oboustrannou kopii průkazu původu,
(c) k chovu lze využít pouze jedince, kteří jsou zapsáni a uchovněni v organizaci zastřešené FCI.
4.3. Krycí poplatek
Chovatel je povinen uhradit krycí poplatek majiteli psa, pokud se smluvní strany mezi sebou nedohodnou na jiném postupu. Spolkem je doporučeno, aby mezi majiteli chovných jedinců byla uzavřena písemná dohoda. V rámci chovatelské podpory jsou vzorové smlouvy o krycím poplatku Spolkem poskytnuty na jeho webových stránkách na https://www.slovensky-cuvac.biz/vzorove-smlouvy.

5. Krycí list a zápis vrhu štěňat
5.1. Krycí list
5.1.1. Při záměru krytí požádá chovatel administrátora chovu o vydání čísla krycího listu.
5.1.2. Krycí list je volně ke stažení a tisku na webových stránkách Spolku, a to na https://www.slovensky-cuvac.biz/kryci-list.
5.1.3. Přidělené číslo si chovatel doplní do krycího listu.
5.1.4. Při žádosti uvede žadatel:
(a) jméno feny a
(b) 1 až 3 navrhované psy.
Přidělené číslo krycího listu se vztahuje pouze na navrhované spojení.
5.1.5. Žádost je nutné zaslat písemně administrátorovi chovu, a to nejlépe emailem.
5.1.6. V případě, že nemá administrátor chovu k dispozici všechny podklady pro vydání čísla krycího listu, požádá chovatele o doplnění žádosti a ten je povinen požadované podklady neprodleně doložit.
5.1.7. Při nedodržení tohoto závazného postupu (tzn. krycí list z provedeného krytí předaný následně administrátorovi chovu nebude obsahovat vydané číslo = číslo nebylo přiděleno), je chovatel povinen zaplatit administrativní poplatek dle aktuální a platné Směrnice o členských a ostatních poplatcích (viz https://www.slovensky-cuvac.biz/smernice).
V případě neuhrazení administrativního poplatku nebude krycí list předán ČMKU k zápisu vrhu.
5.1.8. Platnost krycího listu je 1 rok od data vydání.
5.1.9. Administrátor chovu je povinen do 7-mi dnů zajistit uveřejnění informací z krycího listu na webových stránkách Spolku na https://www.slovensky-cuvac.biz/vydane-kryci-listy, kde uvede číslo krycího listu, jméno feny, jména nahlášených psů.
5.1.10. Po provedeném krytí je chovatel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit administrátorovi chovu, a to nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od data krytí.
Administrátor chovu je povinen do 7-mi kalendářních dnů zanést informaci na webové stránky Spolku, a to do sekce „Nakryté feny“ na https://www.slovensky-cuvac.biz/nakryte-feny.
5.2. Zápis vrhu štěňat
5.2.1. Chovatel je povinen nejpozději do 14-ti kalendářních dnů od narození štěňat oznámit tuto skutečnost administrátorovi chovu.
5.2.2. Administrátor chovu je povinen nejpozději do 7-mi dnů zajistit uveřejnění této informace na webových stránkách Spolku v sekci „Odchovy SCHSČ“ na https://www.slovensky-cuvac.biz/odchovy-schsc.
Uveřejňovanými informacemi jsou zejména:
(a) chovatelská stanice
(b) identifikace vrhu
(c) datum narození štěňat
(d) matka
(e) otec,
(f) číslo zápisu
(g) jméno štěněte
(h) pohlaví
(i) číslo čipu.
5.2.3. Chovatel je povinen předat originály administrátorovi chovu (osobně, popř. poštou) nejpozději do 14-ti dnů od narození štěňat:
(a) kompletně vyplněný krycí list (viz. 5.1. tohoto Zápisního řádu),
(b) vyplněný formulář hlášení vrhu (lze stáhnout na webových stránkách spolku na https://www.slovensky-cuvac.biz/prihlasky).
Do hlášení vrhu je nutno vyplnit všechny údaje o otci a matce štěňat a případná výstavní ocenění.
Při vyplňování hlášení vrhu musí být všechna štěňata řazena takto:
(i) abecedně psi a poté
(ii) abecedně feny.
5.2.4. Jsou-li požadované doklady zaslané chovatelem kompletní, administrátor chovu je potvrdí a bez odkladu zašle na plemennou knihu ČMKU, a to nejpozději do 7-mi pracovních dnů od všech požadovaných listin.
5.2.5. Pokud doklady nejsou kompletní, požádá administrátor chovu chovatele o doplnění.
Chovatel je povinen bez zbytečného odkladu doplnit vše potřebné, a to nejpozději do 7-mi dnů a zaslat vše potřebné zpět administrátorovi chovu.
Následně po opětovném obdržení doplněných dokladů postupuje administrátor opět dle bodu 5.2.4. Zápisního řádu.
5.2.6. ČMKU zašle chovateli elektronicky Potvrzení o vydaných zápisových číslech/ přihláška k zápisu štěňat, jehož součástí je vzorový průkazu původu prvního štěněte z vrhu. Do Potvrzení o vydaných zápisových číslech/ přihláška vrhu, veterinář, který vrh čipuje, nalepí čárkové kódy čipů a potvrdí, že celý vrh čipoval.
5.2.7. Chovatel si důkladně zkontroluje údaje ve vzoru PP prvního štěněte z vrhu a případné chybějící doklady přiloží ( případná výstavní ocenění a šampionáty rodičů vrhu). Po provedení čipování odešle chovatel přihlášku na zápis štěňat potvrzenou veterinárním lékařem poštou na plemennou knihu ČMKU. Kopii této přihlášky vrhu, ve které budou čitelná i čísla čipů, je povinen poslat písemně nebo emailem administrátorovi chovu, a to nejdéle do dvou měsíců od data narození štěňat.
5.3. Označování štěňat 5.3.1. Od 1. ledna 2020 vstoupila, na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Následná novela téhož zákona č. 368/2019 Sb., která nabyla účinnosti 15. ledna 2020, podmínky pro označování psů (zejména věk, v němž musí být štěňata označena) dále mírně upravila. Z novely zákona vyplývá zejména, že štěňata musí být označena mikročipem nejpozději do tří měsíců věku. Pokud přecházejí k novému majiteli dříve než ve třech měsících věku, musí v moment přechodu být již označena. Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Za psa bez označení hrozí správní řízení s uložením až 50-ti tisícové pokuty. 5.3.2. Povinností chovatele je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu, kterým je pes označen.
5.3.3. Čipování psů je dále nutné, a to v souladu se Směrnicí pro označování štěňat ČMKU, platnou ode dne 1.1.1996, a to v důvodu provedení zápisu do plemenné knihy ČMKU.


6. Zaregistrování chráněného názvu chovatelské stanice
6.1.1. Majitel feny, který nemá zaregistrovanou chovatelskou stanici musí o toto požádat na sekretariátu ČMKU.
6.1.2. V případě, že žádá před krytím feny doporučujeme toto provést v dostatečném předstihu.
Formulář může stáhnout z webových stránek ČMKU www.cmku.cz, osobně vyzvednout na ČMKU nebo o něj zažádat telefonicky na ČMKU.


7. Závěrečná ustanovení
7.1.1. Spolek v plném rozsahu přejímá a respektuje Zápisní řád ČMKU v platném znění.
7.1.2. Směrnice, včetně jejích všech příloh, doplňuje Zápisní řád ČMKU stanovením závazných postupů, které jsou v pravomocích jednotlivých klubů.
7.1.3. Neplnění kteréhokoliv ustanovení Směrnice, či jejích příloh, se považuje za hrubé porušení platných a účinných stanov Spolku, včetně kárných dopadů pro chovatele.
7.1.4. Všechny žádosti, dokumenty a veškerou další komunikaci, kterou stanovuje tento Zápisní řád, je chovatel povinen směrovat na administrátora chovu na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
7.1.5. S touto Směrnicí budou seznámeni všichni členové Spolku prostřednictvím webových stránek Spolku.
7.1.6. Tato Směrnice může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků.
7.1.7. Tato Směrnice plně nahrazuje „Příloha č. 2 Chovatelské směrnice č. 1 Spolku chovatelů slovenských čuvačů- Zápisní řád platný od 1. 6. 2015“.
7.1.8. Tato Směrnice vstupuje v platnost a je účinná dne 1.10.2020.