INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLKU CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ A ZÁSADÁCH JEJICH OCHRANY (dále jen „Informace“)

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Snahou Spolku chovatelů slovenských čuvačů, se sídlem Mostecká 129, Braňany, PSČ 435 22, IČ 64330265, zapsaného do spolkového rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle L, vložce 12481 (dále jen „Spolek“), při zpracování osobních údajů je učinit veškerá opatření, aby nedocházelo ke zneužití osobních údajů, které jí jsou poskytovány. Osobní údaje jsou tak ze strany Spolku zpracovávány pouze v případech existence právního důvodu (titulu) pro jejich zpracování a při dodržování všech zásad a zákonných povinností. 
Níže Vás informujeme o tom, jak Spolek při zpracování osobních údajů postupuje a jaká práva mají fyzické osoby (jako subjekty údajů), jejichž údaje jsou ze strany Spolku zpracovávány.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování osobních údajů je obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“).
Dalším právním zdrojem upravujícím zpracování osobních údajů jsou právní předpisy a legislativa ČR, z nichž pro Spolek vyplývá v určitých případech povinnost osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů dle zákonných požadavků z důvodu vedení účetnictví, odběratelsko-dodavatelských vztahů, evidence uchazečů o členství ve Spolku, evidence členů Spolku, evidence vystavovatelů a účastníků bonitací, evidence chovných zvířat a jejich majitelů, evidence osobních údajů vedených v Databázi plemene slovenský čuvač.
V případě uchazečů o členství ve Spolku zpracovává Spolek zaslané osobní údaje pouze pro svoji potřebu. Pokud k uzavření členství nedojde, jsou osobní údaje uchazeče odstraněny z evidence Spolku, jestliže s uchazečem o členství není sjednán dodatečný souhlas s uchováním a zpracováním jeho osobních údajů po blíže specifikovanou dobu.
V případě, že je Spolek kontaktován prostřednictvím formuláře umístěného na jeho webových stránkách nebo přímo na e-mailové adresy, jsou osobní údaje jako jméno, příjmení, e-mail a telefon zpracovávané pouze k vyřízení příslušného dotazu/žádosti.
Všechny shora uvedené osobní údaje, které vznikají v rámci komunikace se Spolkem, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolek zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů za účelem realizace svého účelu a činnosti. V rámci této činnosti uzavírá smlouvy s dodavateli krmiv, dárci, sponzory. Pro tento účel je poskytnutí osobních údajů naprosto dobrovolné, avšak nezbytné pro to, aby smlouva mohla být uzavřena a plněna.
Za účelem řádné realizace smluvních závazků Spolku rovněž zpracovává osobní údaje kontaktních osob smluvních partnerů, příp. osob pověřených smluvním partnerem k určitým jednáním v rámci smluvních vztahů.
Spolek dále zpracovává osobní údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, zejména při vedení evidence finančního plnění svých členů.
Jako další účel zpracování osobních údajů ze strany Spolku je v omezené míře i marketing. Spolek zpracovává tyto údaje většinou na základě výslovného souhlasu příslušného subjektu údajů, není-li zpracování kryto jiným titulem.
V neposlední řadě je dalším účelem zpracování osobních údajů ze strany Spolku vedení Databáze plemene slovenských čuvač, jejímž nejdůležitějším posláním je propagace plemene, prezentace jednotlivých chovných zvířat, což vede k podpoře rozvoje chovu. Pro tento účel je poskytnutí osobních údajů dobrovolné, avšak nezbytné proto, neboť by nemohlo dojít k řádnému kontaktu zvoleného zvířete ze strany třetích osob a vedení a propagace zvířete v databázi by ztratila své opodstatnění.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZDROJE

Rozsah, ve kterém Spolek zpracovává osobní údaje, odpovídá pouze nejnutnějším údajům potřebným pro splnění shora uvedeného účelu.
V rámci Databáze plemene slovenský čuvač  Spolek zpracovává pouze nejnutnější osobní údaje, jako jsou např. jméno, příjmení, e-mail a telefon, když by bez těchto výše uvedených údajů prezentace zvířete v databázi ztratila opodstatnění. Všechny údaje zde zveřejněné jsou zveřejněny vždy pouze se souhlasem majitele konkrétního zvířete, a to v rámci plnění účelu Spolku, tj. propagace a rozšiřování chovu plemene.
Spolek dále zpracovává osobní údaje zejména smluvních partnerů (dodavatelů, sponzorů a dárců), a dále i o údaje kontaktních osob, které byly Spolku případně sděleny od jejích smluvních partnerů. Rozhodující část osobních údajů, které Spolek zpracovává, jsou údaje o svých členech, vystavovatelích, účastníků bonitací a dalších akcí pořádaných Spolkem. Jedná se zejména o základní kontaktní údaje typu: jméno, příjmení, telefon a email, kdy bez těchto údajů Spolek nemůže zajistit plnění svých závazků.
Spolek získává osobní údaje v rámci běžného provozu Spolku buďto přímo od svých členů, vystavovatelů, účastníků bonitace, popř. od svých smluvních partnerů, nebo z veřejně dostupných zdrojů. Těmito zdroji jsou zejména veřejné rejstříky (např. obchodní, živnostenský či insolvenční), evidence (např. katastr nemovitostí) nebo webové stránky.
Spolek nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, pokud to není výslovně dohodnuto v příslušné smlouvě.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DALŠÍM ZPRACOVATELŮM

Veškeré osobní údaje získané od smluvních partnerů či dalších subjektů využívá Spolek výhradně pro vnitřní potřebu, přitom je chrání před zneužitím a neposkytuje žádné z nich třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu daného subjektu.
Přesto však zpracování osobních údajů vyžaduje v některých situacích předávání osobních údajů. Spolek tak osobní údaje může výjimečně předávat úřadům a orgánům veřejné moci, které se nepovažují za příjemce podle GDPR. 
V rámci plnění svého účelu pak mohou být dále některá osobní data předávána finančním, daňovým či právním poradcům Spolku. Na všechny zmiňované subjekty samozřejmě rovněž dopadají povinnosti vyplývajících z GDPR jako pro každého jiného zpracovatele osobních údajů. 

DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY

Spolek zpracovává osobní údaje po celou dobu trvání daného smluvního vztahu a to až do doby realizace veškerých práv a povinností vyplývajících z daného smluvního vztahu. 
Spolek dále uchovává příslušné osobní údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k ochraně jeho oprávněných zájmů. Pokud dochází ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen.
V rámci Spolku platí pravidla pro nakládání s osobními údaji, se kterými jsou členové, kteří s údaji pracují, seznámeni. 
Následně je s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejména dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a dle GDPR.

MÍSTO ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolek disponuje odpovídajícím administrativním i technickým zázemím k zabezpečení osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, neoprávněnému pozměňování, neoprávněnému přístupu, zneužití či jakékoliv jiné nezákonné formě zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uloženy v elektronické podobě v kontrolovaném a chráněném úložišti, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými vybavením k ochraně údajů, dále pak v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob. 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S osobními údaji subjektu údajů nakládá Spolek pouze zákonným a korektním způsobem. Každý subjekt údajů má právo na informace, tedy kdykoli může požádat o informace o zpracování svých osobních údajů. 
Subjekt údajů dále může požadovat přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů nebo jejich výmaz. Rovněž může uplatňovat právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti zpracování
Subjektu údajů nenáleží právo na přenositelnost údajů, neboť zpracování osobních údajů se neprovádí automatizovaně, to však nevylučuje předání osobních údajů a dalších dokumentů subjektů údajů v elektronické podobě. 
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování
Subjekt údajů má též právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to v případě, pokud se domnívá, že jsou porušována jeho práva.
Vzor žádosti subjektu údajů o uplatnění svých práv souvisejících s ochranou osobních údajů je poskytnut v příloze č. 1 této Informace. 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO JINÝCH ZEMÍ 

Vzhledem ke kynologické struktuře, do které je Spolek začleněný, je možné kynologické zájmy a všechny související smluvní vztahy naplňovat pouze prostřednictvím členství v Mezinárodní kynlogické organizaci FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI), se sídlem Place Albert 1er, 6530 Thuin, Belgie, která poskytuje Spolku, tudíž i jeho členům svou značku kvality v oblasti metodiky chovu psů, plemenitby, výstavnictví, sportovních a jiných kynologických soutěží, kontroly atd. Přenos osobních údajů FCI je tedy nevyhnutelný.
Spolek předmětné předávání osobních údajů realizuje v souladu s obecně platnou právní úpravou, tedy vždy na základě právního důvodu. 

PŘÍLOHY K INFORMACI

Příloha č. 1 - Vzor žádosti subjektu údajů o uplatnění svých práv souvisejících s ochranou osobních údajů (docx)

Příloha č. 1 - Vzor žádosti subjektu údajů o uplatnění svých práv souvisejících s ochranou osobních údajů (pdf)