Evidenční list štěňat

Vážení členové,

dovolujeme si vás upozornit na několik důležitých novinek, které se dotknou nás všech chovatelů.

Ministerstvo zemědělství ČR již v průběhu roku 2019 připravilo novelu zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon (dále jen „VZ“), jejímž hlavním cílem je potlačit nelegální a neetické obchodování se psy a vedla zejména k povinnému označování všech psů čipem. Navíc stanovila nově povinnost pro chovatele, jehož chov čítá 3 a více fen povinně se registrovat u krajských veterinárních správ. Tato novela VZ nabyla účinnosti již 14.12.2019.

V návaznosti na novelu VZ z roku 2019 byl dne 4.12.2020 ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen „Novela“). Ta byla zveřejněna dne 4.12.2020 ve Sbírce zákonů. Většina ustanovení v Novele uvedených by měla vstoupit v platnost již 1. února 2021. V Novele je několik novinek týkajících se nás, jako chovatelů.

Největší novinkou, která se nás chovatelů dotkne, je zavedení evidenčního listu vrhu štěňat psa a převodní list štěněte (který je v ustanovení § 7a odst. 2 písm. c) nazýván jako „jiný dokument, který ve vztahu k převáděnému štěněti obsahuje údaje uvedené v odstavci 5“). Výše uvedená právní úprava se vztahuje na chovatele štěňat psa narozených po datu 1.2.2021!!! Na chovatele štěňat psa, která se narodila před účinností Novely, tj. před 1.2.2021 se tato povinnost nevztahuje, avšak mohou si evidenční list vrhu štěňat psa vyhotovit dobrovolně.

INFORMACE K EVIDENČNÍMU LISTU VRHU ŠTĚŇAT PSA

Vzhledem k výše uvedenému je nutné tedy odkázat na ustanovení § 7a odst. 2 Novely, kde je uvedeno, že evidenční list vrhu štěňat psa musí vždy vyhotovit, cit.: Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou při prodeji nebo darování štěněte ve věku do 6 měsíců povinni:

  1. a) vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech a uchovávat ji po dobu 3 let,
  2. b) poskytnout novému chovateli informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis následné péče o ně a
  3. c) vydat při převodu každého štěněte novému chovateli kopii evidenčního listu vrhu štěňat s uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo jiný dokument, který ve vztahu k převáděnému štěněti obsahuje údaje uvedené v odstavci 5 (= převodní list štěněte).

Z hlediska závaznosti je evidenční list vrhu štěňat psa závazný. Pro úplnost jen upozorňujeme, že formulář vypracovaný Ministerstvem zemědělství je neměnný, nelze jej přeformulovat, zkracovat ani jinak upravovat. Závazný vzor formuláře evidenčního listu vrhu štěňat psa naleznete zde.

Mimo jiné ustanovení § 7a odst. 4 Novely stanoví povinnost pro chovatele povinnost:

  1. a) vyplnit ke každému vrhu nejpozději do 7 dnů od narození štěňat evidenční list vrhu štěňat,
  2. b) do 7 dnů od označení štěněte čipem do evidenčního listu vrhu štěňat vyplnit čísla čipů jednotlivých štěňat a
  3. c) uchovávat evidenční list vrhu štěňat nejméně po dobu 3 let ode dne jejich narození.

Závěrem zdůrazňujeme, že evidenční list vrhu štěňat psa se neposílá orgánům státní správy (myšleno Krajské veterinární správě) na vědomí ani se jim narození štěňat neoznamuje. Chovatel je ale povinen tyto evidenční listy pracovníkům krajských veterinárních správ při kontrole na vyžádání předložit. Toto se však netýká ČMKU, tam oznamovací povinnost zůstává stále. Podrobné informace o oznamovací povinnosti ve vztahu k ČMKU bude sdělena ihned poté, co obdržíme podrobné pokyny přímo od ČMKU!

INFORMACE K PŘEVODNÍMU LISTU ŠTĚNĚTE

Chovatel má možnost volby, zda při převodu každého štěněte novému chovateli vydá:

  1. a) kopii evidenčního listu vrhu štěňat psa s uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo
  2. b) jiný dokument, který ve vztahu k převáděnému štěněti obsahuje údaje uvedené v § 7a odstavci 5 zákona na ochranu zvířat (jiným dokumentem může být tedy převodní list štěněte, nebo kupní smlouva, kde budou uvedeny konkrétní informace o štěněti, popř. jiný dokument obsahující podrobné informace o štěněti).

Převodní list štěněte je tedy určen pro nového chovatele štěněte jako náhrada za evidenční list vrhu štěňat psa. Tento dokument mohou použít ti chovatelé, kteří nechtějí dávat novému chovateli celý evidenční list vrhu štěňat psa, nebo kteří preferují předání konkrétních informací ve vztahu k určitému štěněti, a nepředávají novému chovateli jiný dokument obsahující podrobné informace o štěněti.

Tento dokument není závazný. Je zpracováván dobrovolně, nikdo tedy nemůže být nucen jej zpracovávat. Převodní list štěněte naleznete zde.

Podrobnější informace o této změně naleznete mimo jiné i na stránkách ČMKU https://www.cmku.cz/cz/novinky-148, či v sekci dotazy, kde již byly ze strany ČMKU zodpovězeny první dotazy k této problematice https://www.cmku.cz/cz/poradna-157/1. Popř. na stránkách Ministerstva zemědělství na http://eagri.cz/public/web/file/668445/_2021podrobne_info_k_ELVS_PLS.pdf.